Статистикийн R програм буюу R хэлний сургалт

Сертификаттай сургалт тун удахгүй нээгдэнэ.

R програмын тухай

R бол статистик тооцоолол болон визуалчлалд зориулагдсан нээлттэй эх бүхий програм хангамж болон програмчлалын хэлний цогц бөгөөд орчин үеийн статистикчдын эзэмшсэн байх үндсэн мэдлэг чадваруудын нэг болохын хамтаар дэлхий дахинд түүний хэрэглээ цаашид ч өсөн нэмэгдэх хандлагатай байна. Өнөөгийн байдлаар дэлхийн тэргүүлэх их сургуулиуд статистикийн сургалтын хөтөлбөр болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилдаа R програмыг өргөнөөр хэрэглэж байна. Тухайлбал дэлхийн тэргүүлэх нэр бүхий 20 их сургуулийн статистикийн хөтөлбөрүүд бүгд уг програмыг хичээлийн төлөвлөгөөндөө тусгажээ.

R нь програмчлалын хэл учраас орчин үеийн тулгамдсан асуудал болох big data analysis, data mining зэрэгт нэн тохиромжтой програм хангамжуудын нэг болжээ. Уг програмыг GNU General Public лицензийн дор үнэ төлбөргүй түгээдэг. Мөн голлох үйлдлийн системүүдийг (Windows, Linux, Mac, BSD болон бусад) бүрэн дэмжихийн зэрэгцээ сүүлийн үеийн статистик болон математикийн арга техникүүд тусгагдах нь хурдан (Matlab програмтай өрсөлдөхүйц) зэрэг олон сайн талтай юм.

Зорилго

R хэлийг сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх, хэрэглээг нь дэмжих

Давуу тал

МУИС-ийн Статистикийн хөтөлбөрт багшилдаг, програмчлалын олон жилийн туршлага бүхий багштай

Онцлог

Програмчлалын хэлний ямар нэгэн суурь мэдлэг болон статистикийн гүнзгий мэдлэг шаардахгүй

Сургалтын хөтөлбөрийн тухай

"Статистикийн R програм, R хэл" хөтөлбөрийн гол онцлог бол R-ыг програмчлалын хэл талаас хангалттай авч үзсэн явдал юм. Энэ нь тус програмыг аливаа статистикийн судалгаа шинжилгээний ажилд бүрэн дүүрэн ашиглаж сурахад чухал ач холбогдолтойг онцлон тэмдэглэе. Тус хөтөлбөрийг суралцагчдын хэрэгцээ шаардлага зэрэгт тохируулан үндсэн болон өргөтгөсөн гэх хоёр хувилбараар боловсруулсан.

 • Үндсэн хөтөлбөр нь нийт 7 сэдвээс бүрдэх бөгөөд эхний сэдвээр R програм, түүний давуу болон сул тал, R хэлийг онцлох шалтгаан зэргийг танилцуулахаас гадна суулгах болон ажиллахтай холбогдох зааварчилгааг өгөх бол дараагийн дөрвөн сэдвээр R програмыг практикт хэрэглэхэд нэн тэргүүнд шаардагдах мэдлэг өгнө. Харин сүүлийн хоёр сэдвээр R програмын зарим практик хэрэглээг үзнэ.
 • Өргөтгөсөн хөтөлбөр нь нийт 15 пар (1 парын үргэлжлэх хугацаа 90 минут) бөгөөд үндсэн хөтөлбөрийн бүхий л агуулгыг бүрэн хамрахын зэрэгцээ R програмын практик хэрэглээг дэлгэрэнгүй авч үзэх болно. Товчоор хэлбэл өргөтгөсөн хөтөлбөрт R програмын классын систем болон багц хөгжүүлэлт зэргээс бусад зүйлийг хангалттай тусгасан. R хэлний классын систем, багц хөгжүүлэлт, зэрэгцээ тооцоолол зэрэг гүнзгий шатны сэдвийг судлах тохиолдолд сургалтын цагийг дор хаяж 3 параар нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

Сургалтын гол хэрэглэгдэхүүн болох үзүүлэн слайдуудыг LaTeX програмын Beamer класс ашиглаж чанарын өндөр төвшинд бэлдснээс гадна агуулгыг мэргэжлийн төвшинд боловсруулсан.

Сэдвийн жагсаалт ба агуулгын товчоо

Хөтөлбөр дэх хичээлийн сэдэв болон агуулга нь хөтөлбөрийн хувилбараас шалтгаалах бөгөөд үндсэн хөтөлбөрийн сэдвүүдийг жагсаалтаар харин өргөтгөсөн хөтөлбөрийн сэдвүүдийг төлөвлөгөөний хамт хүснэгтээр үзүүллээ.

Сургалтын хөтөлбөрийн өргөтгөсөн хувилбарын цаг төлөвлөлт
Цаг Өдөр 1 Өдөр 2 Өдөр 3 Өдөр 4 Өдөр 5
10:00 - 11:30 Удиртгал Оператор, функц ба хүрээлэл Хэрэгцээт зарим чухал ойлголт болон алдааны эргэн тойронд Тархалтуудтай холбогдох функцүүд, тайлбарлагч статистикууд Корреляц ба регрессийн шинжилгээ
11:40 - 13:00 Өгөгдлийн төрөл, хэлбэр Урсгалыг удирдах тухай Өгөгдөлтэй ажиллах Зарим диаграм болон статистик шинжүүрүүд Регрессийн шинжилгээ
13:00 - 14:00 Завсарлага
14:00 - 14:50 Өгөгдөл оруулах гаргах, Өгөгдөл импортлох apply төрлийн функцүүд Тексттэй ажиллах, Огноо ба цаг Зарим статистик шинжүүрүүд Зарим статистик шинжилгээнүүд (Кластерийн шижнилгээ, Дискриминантын шинжилгээ гэх мэт)
15:00 - 15:50 үргэлжлэл Өгөгдлийн сантай холбох Файл ба хавтастай ажиллах, Шахалттай файлтай ажиллах үргэлжлэл үргэлжлэл
Сургалтын хөтөлбөрийн үндсэн хувилбарын сэдвийн жагсаалт ба агуулга
 1. Танилцуулга
  • Статистикийн програмууд, тэдгээрийн зарим үзүүлэлтээрх харьцуулалт:
   • хэрэглэгчдийн тоо
   • ажлын байран дээрх эрэлт
   • статистик шинжилгээнүүдийг тусгасан байдал
   • дэмжих үйлдлийн систем
   • лицензийн төрөл ба төлбөрийн хэмжээ
   • мэргэжилтнүүдийн байр суурь
  • Програмчлалын R хэлний тухай ерөнхий ойлголт
  • R програмыг суулгах заавар
  • R програм дээр ажиллах байдал
  • R хэлний багц болон функц зэргийн баримтжуулалтыг үзэх тухай
 2. Өгөгдөл оруулах ба гаргах, өгөгдлийн сантай холбох
  • R хэлэн дэх өгөгдөлд холбогдох обьектийн төрлүүдийн заримтай танилцана.
  • Өгөгдлийг файлаас оруулахад ашиглагддаг scan(), read.table() функцүүд мөн өгөгдлийг файлд хадгалахад ашиглагддаг write.table() функцийг товч авч үзнэ.
  • Өгөгдлийн сантай ажиллах суурь ойлголтыг MySQL өгөгдлийн санд тулгуурлан өгнө.
 3. Оператор, функц ба хүрээлэл
  • R хэлний үндсэн операторууд, тэдгээрийн хэрэглээтэй танилцана. Операторууд нь аливаа үйлдлийг хийж гүйцэтгэх үндэс суурь учраас зайлшгүй эзэмших шаардлагатай юм.
  • Шинээр оператор тодорхойлоход шаардагдах мэдэгдэхүүнийг өгнө.
  • Функц, түүнийг зарлах ба ашиглах болон холбогдох бусад зүйлсийг авч үзсэнээр R хэлний функцүүдийг илүү үр дүнтэйгээр ашиглахаас эхлэн улмаар өөрийн функцийг зохиож сурна.
  • Хүрээллийн тухай ойлголтыг өгнө. Хүрээллийн тухай ойлголтыг авснаар обьектуудыг (хувьсагч ба функц) алдаа мадаггүй ашиглаж сурна.
 4. Урсгалыг удирдах тухай
  • if оператор болон ifelse(), switch() функцүүдийг авч үзнэ. Эдгээр нь тухайн нөхцөл байдлаас хамааруулан өөр өөр үйлдлүүдийг хийж гүйцэтгэх боломжийг олгодог.
  • Давталтын операторууд (for, while, repeat) болон функцүүдээс (apply(), tapply()) үзнэ. Үүнийг эзэмшсэнээр олон дахин давтагдах ижил эсвэл төстэй үйлдлүүдийг хялбар програмчлах боломж нээгдэнэ.
 5. Хэрэгцээт зарим чухал ойлголт болон алдааны эргэн тойронд
  • R програмын ажиллах зарчмыг схемээр авч үзнэ. Үүний дүнд R програмын талаар илүү тодорхой төсөөлөлтэй болно.
  • Нэрийн огторгуйн тухай ойлголт болон обьектийн нэршил, нөөцлөгдсөн үгс, чухал тогтмолуудтай танилцана.
  • Нэр бүхий обьектийн оршин буй эсэхийг шалгах болон түүнийг устгах аргыг үзнэ.
  • Код дахь алдааг олох, алдаанаас сэргийлэхтэй холбогдох зөвлөмжийг өгнө.
  • Зарим нийтлэг алдаа, тэдгээрийн шалтгааныг авч үзнэ.
 6. Өгөгдөлтэй ажиллах
  • Статистик өгөгдлийг агуулах үндсэн обьект болох датафрэйм дээр дараах зүйлсийг авч үзнэ. Үүнд:
   • хувьсагч зохиох
   • хувьсагчийн нэрийг өөрчлөх
   • өгөгдөл устгах
   • өгөгдөл ялгаж авах
   • өгөгдөл нэгтгэх
   • төрөл хувиргах
   • эрэмбэлэх
   • хөрвүүлэх
   • шошго зүүх
   • кодлох
   • орхигдсон утгатай ажиллах
   • өгөгдлийн бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөх
 7. Статистик дахь зарим хэрэглээ
  • Тархалтуудтай холбогдох функцүүдийг авч үзнэ. Ингэснээр зарим тархалтын нягтын функц, тархалтын функц, квантилыг олох санамсаргүй тоонууд гарган авах чадвартай болно.
  • Өргөн хэрэглэгддэг тайлбарлагч статистикуудын заримыг хэрхэн тооцоолохыг үзнэ.
  • Гистограм, хайрцган диаграм, Q-Q диаграм зэргийг байгуулахад ашиглагдах кодыг тайлбарын хамтаар өгнө.
  • Статистик шинжүүрүүдийн төлөөлөл болгон дунджийн тухай таамаглал шалгах t шинжүүрт холбогдох t.test() функцийг танилцуулна.
  • Хувьсагчдын хамаарлыг шинжлэхтэй холбогдуулан Пирсоны корреляцийн коэффициентийг олох cor() болон шугаман регрессийн шинжилгээний lm() функцүүдийг холбогдох нэмэлт тайлбарын хамтаар авч үзнэ. Тухайлбал lm() функцийн хувьд шугаман загварыг хэрхэн томъёолж өгөхийг дэлгэрэнгүй танилцуулна.

Сургалтанд хамрагдах

Сургалтанд хамрагдах арга замууд
 • Хамт олон, хэсэг бүлгээрээ нэгдэн захиалга өгөх
 • Явагдаж буй эсвэл төлөвлөгдөж буй сургалтанд хамрагдах
  facebook.com/r.club.in.num хуудсанд Like дарж мэдээллийг цаг тухай бүрт нь авах боломжтой.
Одоо явагдаж буй (эсвэл сүүлд явагдсан) болон өмнө явагдсан сургалтууд
 1. 2017 оны 1 сарын 9-13, ХУИС-ийн хичээлийн 4-р байранд, ХУИС-ийн багш нарт, өргөтгөсөн хөтөлбөрөөр
 2. 2016 оны 9 сарын 16-наас эхлэн хоёр долоо хоног тутамд нэг удаа, МУИС-ийн хичээлийн 3А байранд, МУИС-ийн багш, оюутнуудад, үндсэн хөтөлбөрөөр

Хөтөлбөрийн танилцуулга татах

Хөтөлбөрийн танилцуулгыг PDF файл байдлаар татаж авах