Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон
сурталчилгааны материал

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ хичээлийн бодлого дасгал

2017 / 9 / 5

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ хичээлийн семинарын болон гэрийн даалгаврын бодлого R хэл дээр хийж гүйцэтгэх дасгал ажил