Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон
сурталчилгааны материалууд

Статистик програмчлалын R хэл - дасгал

2017/09/5

Хичээлийн дасгалын хураамж

Дэлгэрэнгүй

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ хичээлийн бодлого дасгал

2017/09/5

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ хичээлийн семинарын болон гэрийн даалгаврын бодлого R хэл дээр хийж гүйцэтгэх дасгал ажил

Дэлгэрэнгүй

R програмыг статистикийн хичээлд ашиглах нь

2017/09/2

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэлийг статистикийн хичээлд ашиглах тухай

Дэлгэрэнгүй

Aрхив