Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон
сурталчилгааны материалууд

Статистик загварчлал ба Монте Карло арга

2017/03/6

Статистик загварчлал ба Монте Карло арга хичээлийн сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн

Дэлгэрэнгүй

Статистикийн R програмын танилцуулга

2017/03/6

Статистикийн бусад програм ба R програмын харьцуулалт, R програмын онцлог давуу талууд болон бусад мэдээлэл, суулгах заавар

Дэлгэрэнгүй

Статистикч мэргэжил ба МУИС дээрх Статистик хөтөлбөрийн танилцуулга

2017/03/6

Статистикч мэргэжлийн онцлог, давуу тал, статитсикийн хэрэглэгдэх хүрээ болон МУИС дээр хэрэгжиж буй Статистик хөтөлбөрийн танилцуулга

Дэлгэрэнгүй

Aрхив