Статистикийн мэргэжлийн сургалт болон
сурталчилгааны материалууд

Статистик програмчлалын R хэл - дасгал

2017/09/5

Хичээлийн дасгалын хураамж

Дэлгэрэнгүй

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ хичээлийн бодлого дасгал

2017/09/5

Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ хичээлийн семинарын болон гэрийн даалгаврын бодлого R хэл дээр хийж гүйцэтгэх дасгал ажил

Дэлгэрэнгүй

R програмыг статистикийн хичээлд ашиглах нь

2017/09/2

Статистикийн R програм буюу програмчлалын R хэлийг статистикийн хичээлд ашиглах тухай

Дэлгэрэнгүй

Статистик загварчлал ба Монте Карло арга

2017/03/6

Статистик загварчлал ба Монте Карло арга хичээлийн сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн

Дэлгэрэнгүй

Статистикийн R програмын танилцуулга

2017/03/6

Статистикийн бусад програм ба R програмын харьцуулалт, R програмын онцлог давуу талууд болон бусад мэдээлэл, суулгах заавар

Дэлгэрэнгүй

Статистикч мэргэжил ба МУИС дээрх Статистик хөтөлбөрийн танилцуулга

2017/03/6

Статистикч мэргэжлийн онцлог, давуу тал, статитсикийн хэрэглэгдэх хүрээ болон МУИС дээр хэрэгжиж буй Статистик хөтөлбөрийн танилцуулга

Дэлгэрэнгүй

Aрхив